Category: health news

    Home / Archive by category : health news

ทีมงานอธิบายว่าเซลล์ต้นกำเนิด glioma สามารถหลีกเลี่ยง anoikis ซึ่งเป็นชนิดของการตายของเซลล์ (หรือ apoptosis) ที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ถูกแยกออกจากเมทริกซ์นอกเซลล์ นี่คือ “นั่งร้าน” ที่สนับสนุนเซลล์และช่วยในการควบคุมความแตกต่างของเซลล์ต้นกำเนิดและการสร้างสมดุลของเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิดจากกะโหลกศีรษะต่อต้าน anoikis ผ่าน autophagy ป้องกันซึ่งในเซลล์ “กิน” และ “รีไซเคิล” detritus เซลล์ของตัวเอง

ช่วยแก้ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยทำให้ใบหน้ามีความสวยงามและแก้ไขความผิดปกติในการทำหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น การเรียงฟันที่ไม่ดี อาจส่งผให้เกิดการปวดของขากรรไกร หรืออาจทำให้เหงือกบาดเจ็บ หรืออาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ หรืออาจจำเป็นต้องจัดฟันเพื่อการรักษาชนิดอื่นให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น เช่น การใส่สะพานฟัน การครอบฟัน และการใส่ฟันชนิดถอดได้ จัดฟัน คืออะไร สำคัญแค่ไหน ทำไมต้องทำ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ รวมไปถึงการขับเคลื่อนงานของภาคีด้าน สุขภาวะ เพื่อร่วมกันสานงานและเสริมพลังเครือข่าย จนมาไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี 2561 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”

เป็นเรื่องเศร้าภายหลังที่เว็บไซต์เวิลด์แอตลาสเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีอัตราเสียชีวิตบนท้องถนนอยู่อันดับ 1 ของโลก โดยมีอัตราการตายเฉลี่ย 36.2 ต่อประชากรแสนคน สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (ซีเอสพีไอ) โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า 73% ของการเสียชีวิตบนท้องถนนมาจากรถจักรยานยนต์