Category: health news

    Home / Archive by category : health news

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ รวมไปถึงการขับเคลื่อนงานของภาคีด้าน สุขภาวะ เพื่อร่วมกันสานงานและเสริมพลังเครือข่าย จนมาไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี 2561 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”

เป็นเรื่องเศร้าภายหลังที่เว็บไซต์เวิลด์แอตลาสเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีอัตราเสียชีวิตบนท้องถนนอยู่อันดับ 1 ของโลก โดยมีอัตราการตายเฉลี่ย 36.2 ต่อประชากรแสนคน สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (ซีเอสพีไอ) โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า 73% ของการเสียชีวิตบนท้องถนนมาจากรถจักรยานยนต์